PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
Beleidsplan Protestantse gemeente te Benschop 2021-2025 Beleidsplan Protestantse gemeente te Benschop 2021-2025
 1. De kerkenraad ziet zich gesteld voor de noodzaak een beleid te ontwikkelen dat perspectieven biedt voor de toekomst van een kleine gemeente met ca. 200 leden.

 2. De kerkenraad honoreert de wens van de gemeente om haar zelfstandigheid te bewaren in de komende jaren en nog meer dan voorheen een open, actieve en pluriforme gemeente te zijn.

 3. Onder open gemeente verstaan wij een gemeente waarin:

 1. Iedereen als lid welkom is

 2. Een gemeente die zicht heeft op taak- en roeping in de samenleving

 1. Onder actieve gemeente verstaan wij een gemeente waarin:

 1. Mensen bereid zijn een taak als vrijwilliger op zich te nemen

 2. Allerlei activiteiten naast de zondagse kerkdienst worden georganiseerd

 3. Steeds gezocht wordt naar zinvolle nieuwe activiteiten

 1. Onder pluriforme gemeente verstaan wij een gemeente waarin

 1. mensen met verschillende geloofsovertuigingen worden geaccepteerd en gerespecteerd

 2. in kerkdiensten en overige activiteiten ruimte is voor verschillende overtuigingen

 1. Onder zelfstandige gemeente verstaan wij een gemeente waar een predikant in gedeeltelijke dienst kan worden beroepen.

 2. Primair bestaat de zorg voldoende mensen bereid te vinden om taken in de gemeente op zich te nemen. Idealiter bestaat de kerkenraad uit:

 1. Een voorzitter

 2. Een scriba

 3. Twee wijkouderlingen

 4. Twee diakenen

 5. Twee ouderling kerkrentmeesters

 1. Voor zover de jaarlijkse bijdragen van de leden en collecten niet toereikend zijn, worden er bijzondere acties georganiseerd waar de tekorten mee worden gedekt. Bij een structureel tekort zal er gezocht worden naar een verdergaande vorm van samenwerking met omliggende gemeenten.

 2. Er wordt aandacht besteed aan het levend houden van een plan voor het geval er zich een crisissituatie voordoet. Tijdens de coronacrisis zijn de huurinkomsten weggevallen. Er is toen een zogenaamde "bijdrage coronatekort" gevraagd van de gemeente waarop goed is gereageerd. Voor de aanschaf van opnameapparatuur voor de uitzending van de kerkdiensten is een speciale inzamelingsactie gehouden; ook deze is geslaagd en in een vroeg stadium was de gemeente online. Ook is de kerkapp aangeschaft en operationeel gemaakt. De collecteopbrengsten zijn mede daardoor vrijwel op gelijke hoogte gebleven.

 3. Het beleid is erop gericht om de vaste lasten, buiten de kosten van de predikant, zo laag mogelijk te houden. Het kerkgebouw is, wat onderhoud betreft, goed beheerbaar. Veel onderhoud wordt in eigen beheer door vrijwilligers uitgevoerd. Er is een onderhoudsplan waardoor er geen achterstallig onderhoud is. Het kerkgebouw is courant en multifunctioneel te maken. Zaalruimte is verhuurbaar. In het verleden is een hypothecaire lening op het kerkgebouw mogelijk gebleken. Mocht het kerkgebouw ooit een te zware last vormen voor de gemeente, dan zou in geval van uiterste nood verkoop mogelijk zijn en zou er ruimte gehuurd kunnen worden in het Dorpshuis. Ook is recent gebleken dat de plaatselijke Hervormde Gemeente bereid is haar kerkgebouw aan onze gemeente beschikbaar te stellen. Verkoop kerkgebouw valt wel onder de categorie rampenplan; een dergelijke dreiging heeft zich nooit voorgedaan en is de komende jaren ook niet te verwachten.


Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 23 september 2021.

terug
 
 
 

Kinderkring beide groepen
datum en tijdstip 11-12-2022 om 9:30

voorganger ds C. Koolhaas, Aalsmeer  
organist Lida Schönbeck-van Vliet Lied vd Week: 912 vers 1
KinderKring project: "Ik kan niet wachten" onderwerp: "Jozef wacht op de komst van Jezus"
koster Karin Schinkel-van Viegen  
livestreamer Willy Rietveld  
collecten 1e: Bloemenfonds, 2e: Kerk collectant: Ab Schinkel
doel 1e coll. voor de bloemen in de kerk en een groet aan onze gemeenteleden
crèche Corry Verwoerd-Kersbergen  


Voor de dienst > 152: 1, 9 en 10 Mijn hart verheugt zich zeer
Welkom en mededelingen
Opening> psalm 149: 2 en 5 Laat het een hoge feestdag wezen.
Stil gebed
Votum en groet > 442: 1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Kyrie gebed > 442: 2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
Richtlijnen > 447: 1 en 2 Het zal zijn in het laatste der tijden
Gebed > 682: 1 en 2 Dit is het wonder: de kracht van de Geest
Kinderen> 936: 1, 2 en 3 Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt:
1e lezing Jesaja 2: 1 – 5 > 439: 1 en 3 Verwacht de komst des Heren,
2e lezing Mattheus 24: 32 – 44 > 751: 1, 2, 3, 4 en 5 De Heer verschijnt te middernacht!
Preek ‘Kom mee” > 792: 1, 2 en 3 Kom, God, en schrijf Uw eigen Naam
Gebed
Collecte
Kinderen  projectlied
Slotzang > 793: 1, 2 en 3 Bron van liefde, licht en leven,
Uitzending en zegen > 425 Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen,


link voor deze viering:meer details

Kinderkring beide groepen
datum en tijdstip 18-12-2022 om 9:30

voorganger dhr J. Veltrop, Vianen  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
KinderKring project: "Ik kan niet wachten"  
koster Ritchie en Anita Nagtegaal  
livestreamer Younes van Os  
collecten 1e: Diaconie, 2e: Kerk  
doel 1e coll. voor het diaconale werk in onze gemeente en steun aan diaconale doelen
crèche Bep Hagoort-Terlouw  

Liturgie:

Live stream: meer details

 
advent 2022

Advent project
Van 27 november tot aan kerst zal er iedere week kinderkring zijn.
De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst.
Het thema van ons advent project is
“Ik kan niet wachten”
 
 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie.
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
Of de website van de IC Utrecht:  https//www.ic-utrecht.nl
 
 
Kerst markt

We zijn alweer druk met de voorbereidingen voor de kerstmarkt.
Deze staat gepland op D.V. Zaterdag 17 december.
Na 2 jaar online verkoop, hopen we dat het dit keer weer op de vertrouwde manier kan!
Om dit te realiseren vragen we uw/jullie hulp!

In de vorm van materialen;
* potten, schalen, glazen vazen
* groen ( vanaf 9 dec achter de kerk leggen)
Denk aan conifeer, dennengroen, klimop met bes, hulst, cornus, magnolia, malus.

In de vorm van hulp;
* stukken maken vanaf maandag 12 dec
* opbouwen van de kramen
* bakken voor de verkoop
* bij de verkoop
* opruimen/ schoonmaken
Hiervoor zullen lijsten op het mededelingenbord komen te hangen vanaf eind november.
We hopen er met elkaar weer een succes van te maken!
Bij vragen of ideeën bel of stuur een berichtje naar 06-28064411 (Anita Nagtegaal)

Hartelijke groet van de kerstmarkt commissie
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.