PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
Beleidsplan Protestantse gemeente te Benschop 2015-2019 Beleidsplan Protestantse gemeente te Benschop 2015-2019
 1. De kerkenraad ziet zich gesteld voor de noodzaak een beleid te ontwikkelen dat perspectieven biedt voor de toekomst van een kleine gemeente met c.a. 200 leden.
 2. De kerkenraad honoreert de wens van de gemeente om haar zelfstandigheid te bewaren in de komende jaren en nog meer dan voorheen een open, actieve en pluriforme gemeente te zijn.
 3. Onder open gemeente verstaan wij een gemeente waarin:
 1. Iedereen als lid welkom is
 2. Een gemeente die zicht heeft op taak- en roeping in de samenleving
 1. Onder actieve gemeente verstaan wij een gemeente waarin:
 1. Mensen bereid zijn een taak als vrijwilliger op zich te nemen
 2. Allerlei activiteiten naast de zondagse kerkdienst worden georganiseerd
 3. Steeds gezocht wordt naar zinvolle nieuwe activiteiten
 1. Onder pluriforme gemeente verstaan wij een gemeente waarin
 1. mensen met verschillende geloofsovertuigingen worden geaccepteerd en gerespecteerd
 2. in kerkdiensten en overige activiteiten ruimte is voor verschillende overtuigingen
 1. Onder zelfstandige gemeente verstaan wij een gemeente waar een predikant in gedeeltelijke dienst, al dan niet via het mobiliteitsbureau, kan worden beroepen.
 2. Primair bestaat de zorg voldoende mensen bereid te vinden om taken in de gemeente op zich te nemen. Idealiter bestaat de kerkenraad uit:
 1. Een voorzitter
 2. Een scriba
 3. Twee wijkouderlingen
 4. Twee diakenen
 5. Twee ouderling kerkrentmeesters
 1. Voor zover de jaarlijkse bijdragen van de leden en collecten niet toereikend zijn, worden er bijzondere acties georganiseerd waar de tekorten mee worden gedekt. Bij een structureel tekort zal er gezocht worden naar een verdergaande vorm van samenwerking met omliggende gemeenten.
 
Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 30 november 2015.
 
terug
 
 
 

Alleen live stream
datum en tijdstip 18-04-2021 om 9:30 uur

voorganger dr G.J. Smink, Schoonhoven  
organist Lida Schönbeck-van Vliet  
koster Kees-Jan de Leeuw  
livestreamer Ada de Groot-Koetsier  
collecten 1e: MDT, 2e: Kerk  
doel 1e coll het Missionaire- en Diaconale werk in onze gemeente en daarbuiten
KinderKring Manouk Rijneveld-Both
 

De liturgie:
Welkom en mededelingen.
Intocht: lied 632
Stilte, Wijding en Groet
Drempelgebed
Lied 111,1 2
Gebed om ontferming
Lied 299e (kyrie en gloria)
Gebed om de Geest
Spreuken 16,1-9
Lied 111,6
Johannes 21,15-25
Lied 649
Preek
Lied 340b (gezongen geloofsbelijdenis)
Over de collecten
Gebeden
Lied 657
Zegen
Uitgangslied: lied 414

de link voor deze viering:https://youtu.be/650yrGpFBdE

Link voor de kinderkring:
https://www.youtube.com/watch?v=O6GvzvE50KUmeer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. 
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. 
Contactpersoon is mw. A. Beukers, ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.