PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
Beleidsplan Protestantse gemeente te Benschop 2015-2019 Beleidsplan Protestantse gemeente te Benschop 2015-2019
 1. De kerkenraad ziet zich gesteld voor de noodzaak een beleid te ontwikkelen dat perspectieven biedt voor de toekomst van een kleine gemeente met c.a. 200 leden.
 2. De kerkenraad honoreert de wens van de gemeente om haar zelfstandigheid te bewaren in de komende jaren en nog meer dan voorheen een open, actieve en pluriforme gemeente te zijn.
 3. Onder open gemeente verstaan wij een gemeente waarin:
 1. Iedereen als lid welkom is
 2. Een gemeente die zicht heeft op taak- en roeping in de samenleving
 1. Onder actieve gemeente verstaan wij een gemeente waarin:
 1. Mensen bereid zijn een taak als vrijwilliger op zich te nemen
 2. Allerlei activiteiten naast de zondagse kerkdienst worden georganiseerd
 3. Steeds gezocht wordt naar zinvolle nieuwe activiteiten
 1. Onder pluriforme gemeente verstaan wij een gemeente waarin
 1. mensen met verschillende geloofsovertuigingen worden geaccepteerd en gerespecteerd
 2. in kerkdiensten en overige activiteiten ruimte is voor verschillende overtuigingen
 1. Onder zelfstandige gemeente verstaan wij een gemeente waar een predikant in gedeeltelijke dienst, al dan niet via het mobiliteitsbureau, kan worden beroepen.
 2. Primair bestaat de zorg voldoende mensen bereid te vinden om taken in de gemeente op zich te nemen. Idealiter bestaat de kerkenraad uit:
 1. Een voorzitter
 2. Een scriba
 3. Twee wijkouderlingen
 4. Twee diakenen
 5. Twee ouderling kerkrentmeesters
 1. Voor zover de jaarlijkse bijdragen van de leden en collecten niet toereikend zijn, worden er bijzondere acties georganiseerd waar de tekorten mee worden gedekt. Bij een structureel tekort zal er gezocht worden naar een verdergaande vorm van samenwerking met omliggende gemeenten.
 
Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 30 november 2015.
 
terug
 
 
 

Kinderkring beide groepen
datum en tijdstip 20-10-2019 om 9:30 uur
Voorganger:Ds. D.J.Versloot, Woerden
Orga
nist:Lida Schönbeck
Lied van de week: 904 : 2
C
ollectes:MDT, Kerk
Collectant: Ab Schinkel
Cr
èche:Corrie Verwoerd
Koster:Fam. Nagtegaal


 meer details

 
Open huisdienst
OPEN HUIS
Voor jong en oud! in de Protestantse Gemeente Benschop
Dorp 209
Zondag 27 oktober
9:30 uur

Thema: ‘Ik wens jou… goed nieuws!’
Onze predikant, Annemarie Six-Wienen,
gaat in deze viering voor.

Er is kinderoppas.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er een kinderkring.
Na afloop is er koffie, thee en limonade met
koek, taart of cake!

WELKOM!
De Protestantse Gemeente Benschop is onderdeel van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
 
 
Dankdag 2019.

Ook dit jaar willen wij als MDT een fruitinzamelingsactie houden voor het maken van fruitbakjes voor zieken, eenzame en voor mensen van wie u denkt dat deze wel een fruitbakje kunnen gebruiken.
Fruit kunt u inleveren op dankdag 6 november voor en na de dienst van 19:30 uur. en op zaterdag 9 november van 12:00 uur tot 13:00 uur. In de hal van ons kerkgebouw.
Ook kunt u namen en adressen opgeven voor de personen die u graag wil voorzien van een fruitbakje.
Wij zijn op zoek naar stevig fruit en bijvoorbeeld noten en of blikjes fruit.
Wij hopen op een "mooie Oogst"
 
De Kring
Elke eerste zondag van de maand.

Voor de jongeren vanaf de brugklas van het vervolgonderwijs is er De Kring! Wil je dat ook meemaken, kom dan op de eerste zondag van de maand om 9.30 uur naar De Kring in de kleine jeugdruimte.

Er zit beweging in de dienst en jij wordt van harte uitgenodigd om jouw inbreng te hebben.
 

 
Doven Pastoraat
 
 
Kerkdiensten voor doven
De eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn  Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden, een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur. Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. 
Coördinatie van dit werk wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. 
Contactpersoon: mw. A. Beukers 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.